Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Визия

   Утвърждаване на детската градина като желана територия за децата, осигуряваща им равен шанс и качествено образование, чрез съчетаване на добрите традиции и модернизация на процесите.

 

   За децата се грижи висококвалифициран педагогически екип и всеотдайни  медицински сестри и помощник-възпитатели.


   Дейността в детското заведение се извършва по одобрена от МОН учебно-възпитателна програма за обучение и възпитание на деца от една до седем годишна възраст.


   Ежегодно дейността в детското заведение се съгласува с всички промени и нови изисквания на МОН   Нашата цел е пълноценно развитие на детската личност в емоционално и физическо отношение, формиране на социални умения способности, осигуряващи успешно интегриране в обществото и съвременния живот.