Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Проекти

Детска градина № 49 "Боров кът" работи по Проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование

 

Дейност 1 "Допълнително обучение по български език"