Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Обществен съвет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ

 • Любомир Стефанов - представител на родителите
 • Юра Иванова – представител на родителите
 • Али Расим Али - представител на родителите
 • Бистра Бойчева – общественик

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ВАРНА 

 • Славка Иванова Костадинова

РЕШЕНИЯ

 1. На основание чл.18.ал.1 от Правилникa за създаването,устройството и дейността на обществените  съвети към детските градини и училищата за председател на  обществения съвет е избран Любомир Стефанов.
 2. Наоснование чл.16.ал.1 от Правилникa за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е одобрена Стратегия заразвитие на детската градина, съгласувани са Годишният план за дейността, Правилника за организиране на дейността на детската градина.
 3. Дадено е положително становище за отчета за изпълнението на училищния бюджет за 2023 г.
 4. Одобрена документация за началото на учебната 2023/2024 г.
 5. Съгласуване на избор на познавателни книжки.
 6. Съгласувания на финансовите отчети за разходите на детската градина по тримесечия.
 7. Съгласуване на документацияза началото на учебната 2024/2025 г.