Facebook
ДГ 49 Боров кът
Детска градина - Каменар

Обществен съвет

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ

 • ИВАНКА ЙОРДАНОВА ЯНЕВА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РОДИТЕЛИТЕ
 • ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ТОМОВА – ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РОДИТЕЛИТЕ
 • АНКА ХРИСТОВА АСЕНОВА - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РОДИТЕЛИТЕ
 • ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА ДОНЧЕВА – ОБЩЕСТВЕНИК 

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА ВАРНА 

 • ЯННА ВЕНКОВА ИВАНОВА

РЕШЕНИЯ

 1. На основание чл.18.ал.1 от Правилникa за създаването,устройството и дейността на обществените  съвети към детските градини и училищата за председател на  обществения съвет е избрана г-жа Иванка Йорданова Янева.
 2. Наоснование чл.16.ал.1 от Правилникa за създаването,устройството и дейността на обществените съвети къмдетските градини и училищата е одобрена Стратегия заразвитие на детската градина, съгласувани са Годишният план за дейността, Правилника за организиране на дейността на детската градина.
 3. Дадено е положително становище за отчета за изпълнението на училищния бюджет за 2016г.
 4. Одобрен отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на финансовата 2017г.
 5. Одобрена документация за началото на учебната 2017/2018г.
 6. Съгласуване на избор на познавателни книжки.
 7. Съгласувания на финансовите отчети за разходите на детската градина по тримесечия.
 8. Съгласуване на документацияза началото на учебната 2018/2019г.